கிரிஸ்னேஸ்வரர்

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் அவுரங்காபாத்திலிருக்கும் 12 ஜோதிர்லிங்கத்துள் ஒன்று கிரிஸ்னேஸ்வரர்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.