மாகாபராதம் குருசேத்திர போர் வியூகம்

 1. கிரௌஞ்ச வியூகம் – நாரை வியூகம்
 2. மகர வியூகம் – முதலை வியூகம்
 3. கூர்ம வியூகம் – ஆமை வியூகம்
 4. திருசூல வியூகம் – திரிசூலம் வியூகம்
 5. சக்ர வியூகம் – சக்கரம் வியூகம்
 6. கமலா வியூகம் – பூத்த தாமரைமலர் வியூகம்
 7. கருட பத்ம வியூகம் – கருடன் வியூகம்
 8. ஊர்மி வியூகம் – கடல் அலைகள் போன்ற வியூகம்
 9. மண்டல வியூகம் – வான் மண்டல வியூகம்
 10. வஜ்ர வியூகம் – வைரம் இடிமுழக்கம் போன்ற வியூகம்
 11. சகட வியூகம் – பெட்டி அல்லது வண்டி போன்ற வியூகம்
 12. அசுர வியூகம் – அசுர வியூகம்
 13. தேவ வியூகம் – தேவ வியூகம்
 14. சூச்சி வியூகம் – ஊசி போன்ற வியூகம்
 15. ஸ்ரிங்கடக வியூகம் – வளைந்த கொம்புகள் போன்ற வியூகம்
 16. சந்திரகல வியூகம் – சந்திர பிறை வடிவ வியூகம்
 17. மலர் வியூகம் – பூ மாலை போன்ற வியூகம்
 18. சர்ப வியூகம் – நாக வியூகம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.