மாணிக்கவாசகர்

சிவபெருமான் குருந்த மரத்தடியில் மாணிக்கவாசகருக்கு குருவாய் உபதேசம் செய்த காட்சி. இடம் மங்களநாதர் கோவில் உத்திரகோசமங்கை.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.