சோறு

தமிழ் மொழியில் சோறு என்பதற்கு 27 விதமான பெயர்கள் இருக்கிறது. சோறு என்பது அந்த 27 பெயர்களில் ஒன்று. சூடாமணி நிகண்டுவில் அந்தத 27 பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1. அசனம்
2. அடிசில்
3. அமலை
4. அயினி
5. அன்னம்
6. உண்டி
7. உணா
8. ஊண்
9. ஓதனம்
10. கூழ்
11. சரு
12. சொன்றி
13. சோறு
14. துற்று
15. பதம்
16. பாத்து
17. பாளிதம்
18. புகா
19. புழுக்கல்
20. புன்கம்
21. பொம்மல்
22. போனகம்
23. மடை
24. மிசை
25. மிதவை
26. மூரல்
27. வல்சி