பகவத் கீதை – சமஸ்கிருத ஒலி இசை

பகவத் கீதையின் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை அழகாகக் பாடி இசை அமைத்து வழங்கியுள்ள திரு. வித்யபூஷன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறி சுலோகங்களின் தொகுப்பை இங்கே கொடுத்துள்ளோம்.

தொகுப்பு: பகவத் கீதை – சமஸ்கிருத ஒலி இசை
பாடியவர்: திரு. வித்யபூஷன்
இசைத்தவர்: திரு. வித்யபூஷன்
வெளியீடு: எடர்னல் ரிலீஜியன்

பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயத்தில் இருந்து பதினெட்டாம் அத்தியாயம் வரை அனைத்து சுலோகங்களும்:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத சுலோகங்கள் அனைத்தும் தனித்தனியாக:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 1:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 2:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 3:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 4:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 5:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 6:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 7:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 8:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 9:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 10:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 11:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 12:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 13:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 14:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 15:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 16:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 17:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 18: