பகவத் கீதை – சமஸ்கிருத ஒலி இசை

பகவத் கீதையின் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை அழகாகக் பாடி இசை அமைத்து வழங்கியுள்ள திரு. வித்யபூஷன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறி சுலோகங்களின் தொகுப்பை இங்கே கொடுத்துள்ளோம்.

தொகுப்பு: பகவத் கீதை – சமஸ்கிருத ஒலி இசை
பாடியவர்: திரு. வித்யபூஷன்
இசைத்தவர்: திரு. வித்யபூஷன்
வெளியீடு: எடர்னல் ரிலீஜியன்

பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயத்தில் இருந்து பதினெட்டாம் அத்தியாயம் வரை அனைத்து சுலோகங்களும்:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத சுலோகங்கள் அனைத்தும் தனித்தனியாக:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 1:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 2:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 3:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 4:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 5:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 6:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 7:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 8:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 9:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 10:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 11:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 12:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 13:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 14:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 15:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 16:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 17:

பகவத் கீதை சமஸ்கிருத ஒலி இசை – அத்தியாயம் 18:

One thought on “பகவத் கீதை – சமஸ்கிருத ஒலி இசை

  1. Narayanan RL Reply

    The recitation is precise and very easy to follow for lay people like me. Music is of very high quality. Thanks for uploading this excellent presentation.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.