புராண சிற்பம்

கம்போடியாவின் கெமர் பேரரசில் இரண்டாம் ஜெயவர்மன் ஈசனை வணங்கும் 1200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சிற்பம். இடம் அங்கோர்வாட் கோவில் கம்போடியா.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.