சிவநந்தி துர்கா

சாளுக்கியர்களின் முதல் தலைநகரம் மலபிரபா ஆற்றின் கரையில் அமைந்திருந்தது. இங்கு சிவநந்தி துர்கா கோவில் உள்ளது. கிபி 6 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டு கிபி 12 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இக்கோயில் கட்டப்பட்டது. இங்கு 125 க்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் உள்ளது. இடம் ஐஹோல் கர்நாடகா.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.