மகிஷாசுரமர்த்தினி

மகிஷாசுரமர்த்தினியின் சிற்பம் அதைச் சுற்றி நவதுர்கைகள். நேபாளம் பக்தபூரில் அமைந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.