புசன்தேஸ்வரர்

ஒடிஸா மாநிலத்தின் மிகப்பெரிய லிங்கமாக கருதப்படும் புசன்தேஸ்வர கோயில் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.