1 ஆவது ஜோதிர் லிங்கம் சோமநாதர்

குஜராத் மாநிலத்தில் கிர்சோம்நாத் மாவட்டத்தில் உள்ள சோமநாதர் முதல் ஜோதிர் லிங்கம்.

Related image

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.