நாராயன் மஹாராஜ் மட சிவலிங்கம்

நாராயன் மஹாராஜ் மட சிவலிங்கம் மகாராஷ்டிர மாநிலம் சதாராவில் நாராயன் மஹாராஜ் மடத்தில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம்.

Image may contain: hat

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.