ஜ்வாலமுகி

இமாச்சலிலுள்ள ஜ்வாலமுகி கோவில் இது. சக்திவாய்ந்த சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகும். தேவியின் 9 வடிவங்களைக் குறிக்கும் ஒன்பது தீப்பிழம்புகள் காலங்காலமாக இங்கு எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு சிலைகள் இல்லை.

இந்த எரிபொருளை தொடர்ச்சியாக மாற்றும் இயற்கை எரிவாயு அல்லது எண்ணெயை அதிகாரிகள் சோதிக்க முயன்றனர். எரிவாயு எங்கிருந்து வருகிறது என்ற மூலத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.