நிற்கும் நந்தி

சிவாலயங்களில் உள்ள நந்தி அமர்ந்த நிலையில் ஈசனை பார்த்தபடியே எப்போதும் இருப்பார். இங்கு தியாகேசப் பெருமான் முன்பாக இருக்கும் நந்தி எழுந்து நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். சுந்தரருக்காகத் தூது சென்ற சிவபெருமான் செல்லும் போது தன்னுடைய நந்தி வாகனம் எழுந்து வருவதற்கு நேரம் ஆகும் என்ற காரணத்தால் நடந்தே சென்றார். இதனால் இனி ஒருபோதும் அவரை நடக்க விடக்கூடாது என்பதற்காக நந்திப் பெருமான் தயார் நிலையில் எழுந்து நிற்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.