ஐயனார் பெயர்கள்

1 அருஞ்சுனை காத்த அய்யனார்

2 அடைக்கலம் காத்த அய்யனார்

3 நீர்காத்த அய்யனார்

4 கரையடி காத்த அய்யனார்

5 சொரிமுத்து அய்யனார்

6 கலியணான்டி அய்யனார்

7 கருங்குளத்து அய்யனார்

8 குருந்துனடய அய்யனார்

9 இளம்பாளை அய்யனார்

10 கற்குவேல் அய்யனார்

11 கொண்னறயான்டி அய்யனார்

12 செண்பகமூர்த்தி அய்யனார்

13 திருவேட்டழகிய அய்யனார்

14 சமணர்மலை அய்யனார்

15 கூடமுடைய அய்யனார்

16 சிறை மீட்டிய அய்யனார்

17 எட்டிமுத்து அய்யனார்

18 செகுட்ட அய்யனார்

19 வெட்டுடைய அய்யனார்

20 மருது அய்யனார்

21 வேம்பூலி அய்யனார்

22 நிறைகுளத்து அய்யனார்

23 ஆதிபுதிரங்கொண்ட அய்யனார்

24 சித்தகூர் அய்யனார்

25 பிரண்டி அய்யனார்

26 வீரமுத்து அய்யனார்

27 பாலடி அய்யனார்

28 தந்தலை வெட்டி அய்யனார்

29 கருமலை காத்த அய்யனார்

30 அல்லல் தீர்த்த அய்யனார்

31 ஹரி இந்திர அய்யனார்

32 காடைபிள்னள அய்யனார்

33 செல்லப் பிள்ளை அய்யனார்

34 வீர பயங்கரம் அய்யனார்

35 மாணிக்கக் கூத்த அய்யனார்

36 வணங்காமுடி அய்யனார்

37 குன்னிமலை அய்யனார்

38 தூத்துவான் அய்யனார்

39 மாநாடு அய்யனார்

40 தலையூனி அய்யனார்

41 பொன்வண்டு அய்யனார்

42 பலவேசம் அய்யனார்

43 மருதமலை அய்யனார்

44 அல்லியூத்து அய்யனார்

45 வன்னிய அய்யனார்

46 எரிச்சீஸ்வர அய்யனார்

47 சுனை அய்யனார்,

48 வில்லாயுதம் உடைய அய்யனார்

49 கோச்சடை அய்யனார்

50 மக்கமடை அய்யனார்

51 வீரப்ப அய்யனார்

52 மஞ்சனீஸ்வர அய்யனார்

53 வெங்கலமூர்த்தி அய்யனார்

54 குரும்புடைய அய்யனார்

55 நீதியுடைய அய்யனார்

56 ஈடாடி அய்யனார்

57 செவிட்டு அய்யனார்

58 தேன்மலையாண்டி அய்யனார்

59 கலியுகமெய் அய்யனார்

60 கரந்தமலை அய்யனார்

61 பனையூருடைய அய்யனார்

62 அதிராம்சேரி அய்யனார்

63 மலம்பட்டி அய்யனார்

64 ஜடாமுனி அய்யனார்

65 ராசவெலி அய்யனார்

66 பொய் சொல்லாத மெய் அய்யனார்

67 அலங்கம்பட்டி அய்யனார்

68 புரோவர்த்தி அய்யனார்

69 ஐந்துமுடை அய்யனார்

70 அதினமிளகிய அய்யனார்

71 ஒடக்குலம் அய்யனார்

72 பாலாறுகொண்ட அய்யனார்

73 குன்னக்குடி அய்யனார்

74 குலம் அய்யனார்

75 வலையங்குளம் அய்யனார்

76 கருகப்பிள்ளை அய்யனார்

77 வெள்ளிமலை அய்யனார்

78 கருக்காச்சி அய்யனார்

79 பெரியகுளம் அய்யனார்

80 வளையங்குளம் அய்யனார்

81 செல்லபட்டி அய்யனார்

82 கடவுகாத்த அய்யனார்

83 செங்கமடை அய்யனார்

84 நல்லூடைய அய்யனார்

85 வல்லகுடி அய்யனார்

86 இடமறை அய்யனார்

87 சுண்டைக்காட்டு அய்யனார்

88 கூத்தினிகாட்டு அய்யனார்

89 வெள்ளவேடு அய்யனார்

90 அம்மச்சி அய்யனார்

91 நாகலிங்க அய்யனார்

92 உத்தம அய்யனார்

93 வெள்ளை வீர அய்யனார்

94 பெரியசாமி அய்யனார்

95 மூர்த்தி அய்யனார்

96 வேலங்கி அய்யனார்

97 சுயம்புலிங்க அய்யனார்

98 பராக்கிரப்பாண்டிப்பேரி அய்யனார்

99 வெற்றிவேல் அய்யனார்

100 ஐந்தருவி அய்யனார்

101 அழகிய அய்யனார்

102 குளத்தூ அய்யனார்

103 செம்புலி அய்யனார்

104அகலிகைசாபம்தீர்த்த அய்யனார்

105 படியேறும் அய்யானர்

106 குறும்பண்ட அய்யனார்

107 பேயாண்டி அய்யனார்

108 ஆறுமுக அய்யனார்

109 திருக்கோட்டி அய்யனார்

110 ஆதீனமிளகிய அய்யனார்

111 ஆனைமேல் அய்யனார்

112 வெங்கலமுடி அய்யனார்

113 சாகத அய்யனார்

114 வட்டத்தாழி அய்யனார்

115 பொன் அய்யனார்

116 புலியாண்டி அய்யனார்

117 சாத்த அய்யனார்

118 நடுவுடைய அய்யனார்

119 வேலடிபண்ணை அய்யனார்

120 சின்ன அய்யனார்

121 தேத்தாம்பட்டி மலையாண்டி அய்யனார்

122 வெள்ளுடைய அய்யனார்

123 வீரமலைஅய்யனார்

124 சோலைமலை அய்யனார்

125 குருவீரப்ப அய்யனார்

126 மஞ்சமலை அய்யனார்

127 செருவலிங்க அய்யனார்

128 சுண்டக்காட்டு அய்யனார்

129 அழகியவரத அய்யனார்

130 களத்திருடைய அய்யனார்

131 கலியுகவரத அய்யனார்

132 தண்டீஸ்வர அய்யனார்

133 வெள்ளந்திருவரசு வரத அய்யனார்

134 கரும்பாயிரம் கொண்ட அய்யனார்

135 நலலமுத்துஅய்யனார்

136 குன்னம் அய்யனார்

137 இராஜவளவண்டஅய்யனார்

138 பரமநாதஅயயனார்

139 பழங்குளத்து அய்யனார்

140 கொடைமுகி அய்யனார்

141 கரைமேல்அழகர் அய்யனார்

142 சிறைகாத்த அய்யனார்

143 மழைகாத்த அய்யனார்

144 செல்வராய அய்யனார்

145 திருமேனி அய்யனார்

146 நல்லசேவு அய்யனார்

147 பூங்காவிடை அய்யனார்

148 முத்துபிரம்ம அய்யனார்

149 மெய்சொல்லி அய்யனார்

150 கலிதீர்த்த அய்யனார்

151 பெருவேம்பு அய்யனார்

152 தோளப்ப அய்யனார்

153 மோக்கமுடைய அய்யனார்

154 மெய்ஞானமூர்த்தி அய்யனார்

155 வளமுடைய அய்யனார்

156 கொத்தவல்லிஅய்யனார்

157 மஞ்சள்கூத்த அய்யனார்

158 கட்டியப்பஅய்யனார்

159 ஓலைகொண்ட அய்யனார்

160 நல்லகுருந்த அய்யனார்

161 பந்தமாணிக்க அய்யனார்

162 செல்லக்குட்டி அய்யனார்

163 காரியழகர் அய்யனார்

164 ஆலமுத்து அய்யனார்

165 சாம்பக மூர்த்தி அய்யனார்

166 வள்ளாள கண்ட அய்யனார்

167 குழந்தி அய்யனார்

168 கூரிச்சாத்த அய்யனார்

169 திருவீதிகொண்ட அய்யனார்

170 சிங்கமுடைய அய்யனார்

171 பொய்யாழி அய்யனார்

172 பிழைபொறுத்த அய்யனார்

173 வினைதீர்த்த அய்யனார்

174 வலதுடைய அய்யனார்

175 துல்லுக்குட்டி ஐயனார்

176 நீலமேக அய்யனார்

177 முடிபெருத்த அய்யனார்

178 மருதய அய்னார்

179 உருவடி அய்யனார்

180 பெருங்காரையடி மீண்ட அய்யனார்

181 பாதாள அய்யனார்

182 வழிகாத்த அய்யனார்

183 கருத்தக்காட்டு அய்யனார்

184 சுந்தரசோழ அய்யனார்

185 கீழ அய்யனார்

186 வடக்க அய்யனார்

187 திருவரசமுர்த்தி அய்யனார்

188 மைந்தனைக் காத்தாடையப்ப அய்யனார்

189 தாடையப்ப அய்யனார்

190 தொண்டமண்டலஅய்யனார்

191 இராம அய்யனார்

192 பெத்தபாட்டைஅய்யனார்

193 செல்லமுத்துஅய்யனார்

194 முதலியப்பஅய்யனார்

195 மருதப்பஅய்யனார்

196 பணங்காடி அய்யனார்

197 சேவூராயஅய்யனார்

198 கண்ணாயிரமூர்த்தி அய்யனார்

199 தொரட்டை அய்யனார்

200 சுப்பாணிகூத்த அய்யனார்

201 வழியடி அய்யனார்

201 காரியப்பஅய்யனார்

202 பொற்கண்டஅய்யனார்

203 துள்ளுவெட்டி அய்யனார்

204 கூரிச்சாத்த அய்யனார்

205 கிளிக்கூண்டு அய்யனார்

206 நல்லி அய்யனார்

207 ஈடாடி அய்யனார்

208 ஆதி அய்யனார்

209 பரமநாத அய்யனார்

210 ஸ்ரீ புலிக்கரை அய்யனார்

211 தடி கொண்ட அய்யனார்

212 குறுமலை பொய்யாலப்பன் அய்யனார்

213 அரியசுவாமி அய்யனார்

214 காரிய அய்யனார்

215 வெள்ளந்தாங்கி அய்யனார்

216 ஏரமுடி ஐயனார்

217 செங்கொழுந்து ஐயனார்

218 பொய்யாடமூர்த்தி ஐயனார்

அய்யானாரை சில இடங்களில் சாஸ்தாவாக வழிபடுகிறார்கள். சாஸ்தாவாக வழிபடும் ஐய்யனாரின் பெயர்கள்

219 ஆதிமணிகண்ட சாஸ்தா

220 பெருவேம்புடையார் சாஸ்தா

221 சமூகமடம் குளத்தய்யன் சாஸ்தா

222 அரிகரபுத்திர சாஸ்தா

223 குளகக்ரை சாஸ்தா

224 மடையுடையார் சாஸ்தா

225 கலைக்காவுடையார் சாஸ்தா

226 வேம்படி சாஸ்தா

227 எம்பெருமாள் சாஸ்தா

228 தர்ம சாஸ்தா

229 மருதவுடையார் சாஸ்தா

230 சௌந்தரிய சாஸ்தா

231 அய்யனார்பட்டி சாஸ்தா

232 மருங்கய்யன் சாஸ்தா

233 மேகமுடையார் சாஸ்தா

234 மருது உடையார் சாஸ்தா

235 சடையுடையார் சாஸ்தா

236 பூனுடையார் சாஸ்தா

237 வடமலை சாஸ்தா

238 பனையடியான் சாஸ்தா

239 எட்டுடையார் சாஸ்தா

240 ஹரிஹரபுத்திர சாஸ்தா

241 பட்டமுடையார் சாஸ்தா

242 தெற்கு உகந்த உடையார் சாஸ்தா

243 குளத்தூராயன் சாஸ்தா

244 கோயில் குளம் சாஸ்தா

245 மடையுடையார் சாஸ்தா

246 குளத்தூராய்யன் சாஸ்தா

247 தலைக்காவுடையாயார் சாஸ்தா

248 காரிசாஸ்தா கரவுடையார் சாஸ்தா

249 காரியமுடையார் சாஸ்தா

250 உலகுடையார் சாஸ்தா

251 அஞ்சனமெழுதிய கண்டன் சாஸ்தா

252 காரி அய்யன் சாஸ்தா

253 சடையுடைய கண்டன் சாஸ்தா

254 வெட்டுவெண்ணி கண்டன் சாஸ்தா

255 பிராஞ்சேரி கண்டன் சாஸ்தா

256 புன்னார்குளம் சாஸ்தா

257 ஊருக்குடைய கண்டன் சாஸ்தா

258 நயினார் உதய கண்டன் சாஸ்தா

259 புதுக்குளம் கண்டன் சாஸ்தா

260 பொன்னாயிரமுடைய கண்டன் சாஸ்தா

261 சடையுடைய கண்டன் சாஸ்தா

262 கான சாஸ்தா

263 குடமாடிசாஸ்தா

264 சுரைக்காவல் அய்யன் சாஸ்தா

265 அரி கோவிந்த சாஸ்தா

266 திருவரசு அய்யனார்

மூலவர்
உற்சவர்

2 thoughts on “ஐயனார் பெயர்கள்

  1. Dinesh Reply

    எங்கள் குலதெய்வம் அய்யனார் தான்
    திருவரசு அய்யனார். இந்த பெயர் அதில் இல்லை

    • Saravanan Thirumoolar Post authorReply

      நன்று திருவரசு அய்யனார் பெயரையும் சேர்க்கிறோம். நன்றி

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.