சுலோகம் -163

பகவத் கீதை 4. ஞான கர்ம சந்யாச யோகம் 4-1

முன்னுரை

ஞான என்றால் ஞான யோகம். கர்ம என்றால் கர்ம யோகம். சந்யாச என்றால் ஞான மார்க்கம். கிருஷ்ணர் தாம் அவதரித்த ரகசியத்தையும் கர்ம யோகத்தையும் சந்யாச யோகத்தையும் சொல்லி உண்மையான ஞானத்தைப் பற்றி விவரிக்கிறார். மேலும் கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியத்தையும் கர்ம யோகத்தில் ஞான யோகமும் அடங்கியே உள்ளது என்பதையும் கர்ம யோகத்தின் தன்மைகள் பிரிவுகள் அதில் உள்ள ஞான யோகத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் இந்த பகுதியில் விவரிக்கிறார்.

சுலோகம் -163

இந்த அழிவற்ற யோகத்தை சூரியனுக்கு சொன்னேன். சூரியன் தன் புதல்வனான வைவஸ்வத மனுவுக்குச் சொன்னார். மனு தன் குமாரனான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொன்னார்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

அர்ஜூனா கர்ம யோகங்களை உனக்கு தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிறேன். நீ சண்டையிட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இதனை இப்போது சொல்லவில்லை. உலகம் படைக்கப்பட்ட போதே இந்த யோகத்தை சூரியனுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். சூரியன் தன் புதல்வனான வைவஸ்வத மனுக்கு சொல்லியிருக்கிறான். வைவஸ்வத மனு அவன் புதல்வனான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொல்லியிருக்கிறான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.