சுலோகம் -172

பகவத் கீதை 4. ஞான கர்ம சந்யாச யோகம் 4-10

விருப்பத்தையும் அச்சத்தையும் கோபத்தையும் அறவே அற்றவர்களையும் வேறெதிலும் நாட்டமில்லாமல் என்னிடமே பிரேமையுடன் ஒன்றியவர்களும் என்னையே புகலாகக் கொண்டவர்களுமான பலரும் மேற்கூறிய ஞானம் என்னும் தவத்தினால் தூயவர்களாகி என் இயல்பை அடைத்திருக்கிறார்கள்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

இந்த உலக வாழ்க்கையில் விருப்பம் பயம் கோபம் ஆகிய குணங்களை விட்டொழித்து இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர வேறு எதிலும் விருப்பமில்லாமல் அன்புடன் என்னிடம் சரணாகதி அடைந்த பலரும் சுலோகம் 171 ல் சொல்லப்பட்டபடி எனது தெய்வீகத் தன்மையை அறிந்து கொள்ளும் ஞானத்தை தவத்தினால் அடைந்து தூயவர்களாகி எனது இயல்பை பெற்று இருக்கிறார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.