சுலோகம் -173

பகவத் கீதை 4. ஞான கர்ம சந்யாச யோகம் 4-11

அர்ஜூனா எந்த பக்தர்கள் என்னை எவ்விதம் வழிபடுகிறார்களோ நானும் அவர்களை அதற்கேற்பவே அணுகுகிறேன். ஏனெனில் எல்லா மனிதர்களும் பல்வேறு விதங்களிலும் என்னுடைய வழியைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

அர்ஜூனா இந்த உலகத்தில் பிறந்த மனிதர்கள் ஏதெனும் ஒரு வகையில் என்னுடைய வழியை பின்பற்றுகிறார்கள். அப்படி பின்பற்றும் பக்தர்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள என்னுடைய பல ரூபங்களை தாயாக தந்தையாக குருவாக தெய்வமாக நண்பனாக காதலனாக குழந்தையாக என்று பல வகைகளிலும் பல்வேறு பாவனைகளிலும் என்னை வழிபடுகிறார்கள். அவர்களது சிரத்தைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களது பாவனைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களை அணுகி அவர்களுக்கு அருள்புரிகிறேன்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.