விஷ்ணு

கர்நாடகாவில் உள்ள பதாமி குகைகளில் உள்ள விஷ்ணுவியின் கம்பீரமான சிற்பம். விஷ்ணு கருடன் இடப்பக்கம் உள்ளார். வலப்பக்கம் லட்சுமிதேவி உள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.