முருகர்

போர்க் கோலத்தில் இளமையான முருகர். காலம் 8 ஆம் 9 ஆம் நூற்றாண்டு. நேபாளம் காத்மாண்டு பள்ளத்தாக்கில் கண்டெடுக்கப்பட்டார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.