ராமரின் முன்னோர்கள்

 1. பிரம்மாவின் மகன் – மரீசீ
 2. மரீசீயின் மகன் – கஷ்யபர்
 3. கஷ்யபரின் மகன் – விவஸ்வான்
 4. விவஸ்வானின் மகன் – மனு
 5. மனுவின் மகன் – இஷ்வாகு
 6. இஷ்வாகுவின் மகன் – விகுக்ஷி
 7. விகுக்ஷியின் மகன் – புரண்ஜயா
 8. புரண்ஜயாவின் மகன் – அணரன்யா
 9. அணரன்யாவின் மகன் – ப்ருது
 10. ப்ருதுவின் மகன் – விஷ்வாகஷா
 11. விஷ்வாகஷாவின் மகன் – ஆர்தரா
 12. ஆர்தராவின் மகன் – யுவான்ஷ்வா-1
 13. யுவான்ஷ்வாவின் மகன் – ஷ்ரவஷ்ட்
 14. ஷ்ரவஷ்டின் மகன் – வ்ரதஷ்வா
 15. வ்ரதஷ்வாவின் மகன் – குவலஷ்வா
 16. குவலஷ்வாவின் மகன் – த்ருதஷ்வா
 17. த்ருதஷ்வாவின் மகன் – ப்ரோமத்
 18. ப்ரோமத்தின் மகன் – ஹர்யஷ்வா
 19. ஹர்யஷ்வாவின் மகன் – நிகும்ப்
 20. நிகும்பின் மகன் – சன்டஷ்வா
 21. சன்டஷ்வாவின் மகன் – க்ருஷஸ்வா
 22. க்ருஷஸ்வாவின் மகன் – ப்ரஸன்ஜீத்
 23. ப்ரஸன்ஜீத்தின் மகன் – யுவான்ஷ்வா-2
 24. யுவான்ஷ்வாவின் மகன் – மன்தாத்தா
 25. மன்தாத்தாவின் மகன் – அம்பரீஷா
 26. அம்பரீஷாவின் மகன் – ஹரிதா
 27. ஹரிதாவின் மகன் – த்ரதஸ்யு
 28. த்ரதஸ்யுவின் மகன் – ஷம்பூத்
 29. ஷம்பூத்தின் மகன் – அனரண்யா-2
 30. அனரண்யாவின் மகன் – த்ரஷஸ்தஸ்வா
 31. த்ரஷஸ்தஸ்வாவின் மகன் – ஹர்யஷ்வா 2
 32. ஹர்யஷ்வாவின் மகன் – வஸுமான்
 33. வஸுமாவின் மகன் – த்ரிதன்வா
 34. த்ரிதன்வாவின் மகன் – த்ரிஅருணா
 35. த்ரிஅருணாவின் மகன் – திரிசங்கு
 36. திரிசங்கு வின் மகன் – ஹரிசந்திரன்
 37. ஹரிசந்திரநநின் மகன் – ரோஹிதாஷ்வா
 38. ரோஹிதாஷ்வாவின் மகன் – ஹரித்
 39. ஹரித்தின் மகன் – சன்சு
 40. சன்சுவின் மகன் – விஜய்
 41. விஜயின் மகன் – ருருக்
 42. ருருக்கின் மகன் – வ்ருகா
 43. வ்ருகாவின் மகன் – பாஹு
 44. பாஹுவின் மகன் – சாஹாரா
 45. சாஹாராவின் மகன் – அசமஞ்சன்
 46. அசமஞ்சனின் மகன் – அன்ஷுமன்
 47. அன்ஷுமனின் மகன் – திலீபன்
 48. திலீபனின் மகன் – பகீரதன்
 49. பகீரதனின் மகன் – ஷ்ருத்
 50. ஷ்ருத்தின் மகன் – நபக்
 51. நபக்கின் மகன் – அம்பரீஷ்
 52. அம்பரீஷனின் மகன் – சிந்து த்வீப்
 53. சிந்து த்வீப்பின் மகன் – ப்ரதயு
 54. ப்ரதயுவின் மகன் – ஸ்ருது பர்ணா
 55. ஸ்ருது பர்ணாவின் மகன் – சர்வகாமா
 56. சர்வகாமாவின் மகன் – ஸுதஸ்
 57. ஸூதஸின் மகன் – மித்ரஷா
 58. மித்ராஷாவின் மகன் – சர்வகாமா 2
 59. சர்வகாமாவின் மகன் – அனன்ரண்யா3
 60. அனன்ரண்யாவின் மகன் – நிக்னா
 61. நிக்னாவின் மகன் – ரகு
 62. ரகுவின் மகன் – துலிது
 63. துலிதுவின் மகன் – கட்வாங் திலீபன்
 64. கட்வாங் திலீபனின் மகன் – ரகு2
 65. ரகுவின் மகன் – அஜன்
 66. அஜனின் மகன் – தசரதன்
 67. தசரதனின் மகன் – ஸ்ரீ ராமர்
 68. ஸ்ரீ ராமரின் மகன்கள் – லவ குசா
 69. குசாவின் மகன் – அதிதி
 70. அதிதியின் மகன் – நிஷதா
 71. நிஷதாவின் மகன் – நலா
 72. நலாவின் மகன் – நபா

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.