குல்பாஹர் சிவலிங்கம்

உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள குல்பாஹர் நகரில் அமையப்பெற்றுள்ள 10-ஆம் நூற்றாண்டு கிரானைட் சிவலிங்கம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.