தானிதர் லிங்கம்

தானிதர் லிங்கம் குஜராத்தின் தானிதர் பகுதியிலுள்ள சிவன் கோயிலில் இந்த சிவலிங்கம் அமைந்துள்ளது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.