இரட்டை சிவலிங்கம்

பானேஷ்வர் இரட்டை சிவலிங்கம் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் காம்ரூப் மாவட்டத்தில் உள்ள பானேஷ்வர் சிவன் கோயிலின் இரட்டை சிவலிங்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.