சுலோகம் -125

பகவத் கீதை 3. கர்ம யோகம் 3-6

ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கர்ம இந்திரியங்களை வெளித் தோற்றத்தில் அடக்கி வைத்திருப்பது போல் இருந்து கொண்டு மனதினால் அந்த புலன் நுகர் பொருட்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அவன் பொய்யானவன் ஆவான்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

உடலின் செயல்களான பார்ப்பது கேட்பது உணர்வது பேசுவது நுகர்வது நடப்பது கைகளால் செய்யபடுபவை போன்ற செயல்களை வெளிப்புற தோற்றத்தில் செயல் படுத்தாமல் இருந்து விட்டு ஆனால் அந்த புலன்களினால் ஏற்படும் இன்பங்களை நினைத்துக் கொண்டே மனதை அடக்கி விட்டேன். அமைதி அடைந்து விட்டேன். ஞானத்தை பெற்று விட்டேன் என்று சொல்பவனின் செயல் ஒன்றும் எண்ணம் வேறுமாக இருக்கிறது. ஆகையால் இவன் பொய்யானவன் ஆவான். மேலும் பாவங்களை செய்தவன் ஆகிறான் என்று அர்ஜூனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.