சுலோகம் -131

பகவத் கீதை 3. கர்ம யோகம் 3-12

வேள்வியினை ஏற்றுக் கொண்ட தேவதைகள் உங்களுக்கு கேட்காமலேயே விரும்பிய போகங்களை நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள். இவ்விதம் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட போகங்களை அவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்யாமல் எவனொருவன் அனுபவிக்கிறானோ அவன் திருடன்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

செய்யும் செயல்கள் அனைத்தையும் இறை செயல்களாக எண்ணி செய்து கொண்டிருக்கும் வேள்விகளை ஏற்றுக் கொண்ட இஷ்ட தெய்வம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க தேவையான போகங்களான பொன் பொருள் வேலை குடும்பம் மகிழ்ச்சி என்று அனைத்தையும் கேட்காமலேயே வழங்குவார்கள். இந்த போகங்களை அனுபவிப்பவர்கள் இதுவும் இறை செயல் என்று எண்ணாமல் தன்னால் வந்தது என்ற எண்ணத்தில் அனுபவிப்பவன் திருடன் ஆவான் என்று அர்ஜூனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.