சுலோகம் -59

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் #12

இவ்விதம் நான் எப்பொழுதும் இருந்ததில்லை என்பது இல்லவே இல்லை. நீயும் இருந்ததில்லை. இந்த அரசர்களும் இருந்ததில்லை என்பதும் இல்லை. இனி மேலும் நாம் இருக்கப் போவதில்லை என்பதும் இல்லை.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனிடம் சொல்கிறார். யுத்தத்தில் யார் அழிந்து விடுவார்கள் என்று நீ நினைக்கிறாயோ அவர்கள் யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டு அவர்களின் உடல் அழிந்தாலும் அவர்கள் இல்லாமல் போக மாட்டார்கள். அது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல. நமக்கானதும்தான். உனக்கும் எனக்கும் இருக்கும் இந்த உடல் அழிந்தாலும் நாமும் இல்லாமல் போக மாட்டோம். எனெனில் இந்த உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்மா அழிவற்றது. இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன்பும் நாம் இருந்தோம். இந்த உடல் அழிந்தாலும் நாம் இருப்போம். ஆகவே யுத்தத்தில் கொல்லப்படுபவர்கள் அனைவரும் அழிந்து போவார்கள் என்று நீ வருந்துவது தேவையில்லாதது என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.