சுலோகம் -89

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் 2-42

வேதங்களின் வரிகளில் உழன்று சொர்க்கத்தை விட சிறந்த பலன் வேறு இல்லை என்று சாதிப்பார்கள். இவர்கள் மலர்களைப் போன்று அழகாக பேசி தங்களது கருத்துக்களை தவிர மற்றவைகள் அனைத்தும் தவறானவை என்று சொல்வார்கள்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

வேதங்களில் யாகம் செய்வதினால் கிடைக்கும் பலன்களைப் பற்றி முழுமையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன் உண்மையான உள் விளக்கம் மோட்சம் அடைவதை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஆனால் பலர் வேத வரிகளின் உட்கருத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் வேதங்களில் உள்ள வரிகளில் உள்ள வார்த்தையின் விளக்கத்தை மட்டும் புரிந்து கொண்டு இதனைச் செய்தால் இந்த சக்தி கிடைக்கும் இதன் வழியாக சொர்க்கத்திற்கு செல்லலாம் அங்கு மேலும் சுகவாசியாக வாழலாம் என்ற எண்ணத்தில் பலனை எதிர்பார்த்து இருப்பார்கள். தங்களது இந்த கருத்து மட்டுமே சரியானது மற்றவை அனைத்தும் தவறானது என்று வேதத்தின் வரிகளை மட்டுமே ஆதாரமாக கொண்டு மற்றவைகள் அனைத்தும் தவறானவை என்று மலர்களைப் போன்று அழகாக பேசுவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.