சுலோகம் -88

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் 2-41

குரு வம்சத்தில் வந்தவனே இந்த கர்ம யோகத்தில் உறுதியான புத்தி ஒன்று தான் இருக்கிறது. இந்த கர்ம யோகத்தில் மனதை நிலை நிறுத்தாமல் உள்ளவர்களுக்கு அறிவு பல வழிகளிலும் பாய்கிறது. இது முடிவில்லாததாக இருக்கிறது.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

கர்ம யோகத்தின் வழியில் எதிர்பார்ப்பில்லாத செயலை செய்யும் போது அவனது புத்தி ஒரே குறிக்கோளுடன் செயல்பட்டு அது அவனை மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது. ஆனால் குறிப்பட்ட பலன்களை எதிர்பார்த்து செயலை செய்யும் போது புத்தியானது ஒரே சிந்தணை குறிக்கோளுடன் இருப்பதில்லை. புத்தியானது தனது சிந்தனைகளையும் முடிவுகளையும் அடிக்கடி மாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறது. இது முடிவில்லாமல் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.