ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 158

ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 158

கேள்வி: ஐயனே தங்களை எங்களுக்குக் காட்டி அருள வேண்டும்:

எத்தனையோ தர்ம வழிகளை காட்டி அருளுகிறோம். எத்தனையோ நீதி வழிகளை காட்டி அருளுகிறோம். எத்தனையோ சத்திய வழிகளைக் காட்டி அருளுகிறோம். எத்தனையோ இறை வழிகளை காட்டி அருளுகிறோம். எனவே இறையே காட்டானை மீது அமர்ந்து வந்தாலும் தன்னைக் காட்டானை காட்டானை என்றுதான் இறையே இருக்கிறார். இந்த காட்டானையை நீ பிடித்து நன்றாக வழிபடு. காட்டானை உன் அருகில் இருக்க அதை தவிர வேறு காட்டானை எதற்கு? எனவே காட்டானை காட்டானை ஆக இருக்க நாங்கள் மட்டும் காட்டி அருளும் தன்மைக்கு ஏன் வர வேண்டும்? இருந்தாலும் காட்டிக் காட்டிக் காட்டி அருளுகிறோம். காட்டானை திருவடி வணங்கி நாங்கள் காட்டி அருளுகிறோம் காட்டானை. தன்னைக் காட்டாத காட்டானை நாங்கள் காட்டி அருளுகிறோம். அந்தக் காட்டானையின் திருவருளாலே எங்களைக் காட்டி அருளுகிறோம். எங்களைக் காட்டி அருளுமாறு அந்தக் காட்டானை அருள் புரிந்தால் நாங்கள் எங்களையும் காட்டி அருளுகிறோம். காட்டானை அருள வேண்டும் என்று தன்னைக் காட்டானை திருவடி வணங்கி வேண்டிக்கொள்.

இந்த கேள்வியில் காட்டி என்ற தமிழ் வார்த்தை வைத்து பதில் கொடுக்கும் அகத்தியர் தழிழில் விளையாடி தமிழின் சிறப்பையும் அழகையும் காட்டியிருக்கிறார். அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பதிலை கீழே விளக்கத்துடன் கொடுத்திருக்கிறோம்.

எத்தனையோ தர்ம வழிகளை காட்டி (தெரிவித்து) அருளுகிறோம். எத்தனையோ நீதி வழிகளை காட்டி (தெரிவித்து) அருளுகிறோம். எத்தனையோ சத்திய வழிகளைக் காட்டி (தெரிவித்து) அருளுகிறோம். எத்தனையோ இறை வழிகளை காட்டி (தெரிவித்து) அருளுகிறோம். எனவே இறையே காட்டானை (காட்டு யானையின் தோலை உரித்து அதன் மீது அமர்ந்திருக்கும் கஜசம்ஹார மூர்த்தி) மீது அமர்ந்து வந்தாலும் தன்னைக் காட்டானை (வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பவனை) காட்டானை (வெளிப்படுத்தாமல் மறைந்து இருக்க வேண்டும்) என்றுதான் இறையே இருக்கிறார். இந்த காட்டானையை (கஜசம்ஹார மூர்த்தியாக அகங்காரத்தை அழித்து அதன் மேல் அமர்ந்து இருப்பவனை) நீ பிடித்து நன்றாக வழிபடு. காட்டானை (தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல்) உன் அருகில் இருக்க அதை தவிர வேறு காட்டானை (தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாத வேறு ஞானிகளோ சித்தர்களோ) எதற்கு? எனவே காட்டானை (தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாதவன்) காட்டானை (தன்னை மறைத்துக் கொண்டு இருக்க) ஆக இருக்க நாங்கள் மட்டும் காட்டி (வெளிப்படுத்திக் கொண்டு) அருளும் தன்மைக்கு ஏன் வர வேண்டும்? இருந்தாலும் காட்டிக் காட்டிக் காட்டி (பல வழியாகத் தெரிவித்து) அருளுகிறோம். காட்டானை (தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பவனின்) திருவடி வணங்கி நாங்கள் காட்டி (தகுதியுள்ளவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி) அருளுகிறோம் காட்டானை (கஜசம்ஹார மூர்த்தியாக அகங்காரத்தை அழித்து அதன் மேல் அமர்ந்து இருப்பவனை). தன்னைக் காட்டாத (வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல்) காட்டானை (மறைந்து இருப்பவனை) நாங்கள் காட்டி அருளுகிறோம். அந்தக் காட்டானையின் (கஜசம்ஹார மூர்த்தியாக அகங்காரத்தை அழித்து அதன் மேல் அமர்ந்து இருப்பவனின்) திருவருளாலே எங்களைக் காட்டி அருளுகிறோம். எங்களைக் காட்டி அருளுமாறு அந்தக் காட்டானை (கஜசம்ஹார மூர்த்தியாக அகங்காரத்தை அழித்து அதன் மேல் அமர்ந்து இருப்பவன்) அருள் புரிந்தால் நாங்கள் எங்களையும் காட்டி அருளுகிறோம். காட்டானை (கஜசம்ஹார மூர்த்தியாக அகங்காரத்தை அழித்து அதன் மேல் அமர்ந்து இருப்பவன்) அருள வேண்டும் என்று தன்னைக் காட்டானை (தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பவனின்) திருவடி வணங்கி வேண்டிக்கொள்.

கேள்வி: சித்தர் காடு பற்றி

நாடி என்னும் நாமம் உடைய சித்தன் அங்கு அடங்கி இருப்பது உண்மை. குருவாரம் (வியாழக்கிழமை) முழு மதி தினங்களில்(பெளர்ணமி) அங்கு வழிபாடு செய்வது நன்மையைத் தரும். பித்த நிலை மனிதர்களுக்கு பித்தம் தெளியும்.

நாடி என்று அழைக்கப்படும் சிற்றம்பல நாடி சித்தரின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள கீழ் உள்ள லிங்கை க்ளிக் செய்யவும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.