ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 7

கேள்வி: மனிதர்கள் கோமாவில் விழ என்ன காரணம்?

ஒரு பாவம் குறிப்பிட்ட வியாதிக்கோ துன்பத்திற்கோ காரணம் அல்ல. ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த பாவங்களின் விளைவுதான் அவன் அனுபவிக்கின்ற துன்பங்கள். இருந்தாலும் மயக்க பானங்களை எவன் ஒருவன் அதிகமாக விற்பனை செய்து அந்த தனத்தை எல்லாம் பெற்று அதிலே சுக வாழ்வு வாழ்கிறானோ அவன் மறு பிறவியிலே இவ்வாறு ஆள்துயில்(கோமா) நிலையிலே நீண்டநாள் இருந்து பிறகு மறிக்க (இறக்க) நேரிடும். மருத்துவ துறையிலே இருந்து பிறருக்கு மருத்துவத்தை சரியாக செய்யாமல் தன்னுடைய தவறான அறிவால் பிறருக்கு பங்கம் ஏற்படுத்துபவனுக்கு இவ்வாறு ஏற்படும். அதே போல் விற்கின்ற அன்னத்திலும் உணவிலும் தரத்தை குறைத்து வேறு மாற்றுக் குறைவான பொருளை கலந்து விற்பவனுக்கும் இவ்வாறு ஏற்படும். எனவே பலவகையான பாவங்களின் எதிரொலிதான் ஒவ்வாெரு மனிதனும் அனுபவிக்கின்ற துன்பங்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.