ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 331

கேள்வி: அறிவு என்றால் என்ன?

பலவற்றை அறிந்து கொள்வது அறிவு.

கேள்வி: புத்திசாலித்தனம் என்றால் என்ன?

நீ அறிந்து கொண்ட அறிவை நடைமுறைப்படுத்த தெரிந்து கொண்டால் நீ புத்திசாலி. அதாவது மின்சாரம் என்பது மிகவும் அதிர்ச்சியைத் தரக்கூடியது. அதை தீண்டினால் உயிருக்கே ஆபத்தாகும் என்பது ஒருவன் அறிந்த அறிவு. ஆனால் அதை தீண்டக் கூடாது என்ற உணர்வோடு அதனோடு ஒரு செயல்பாட்டை வைத்துக் கொண்டால் அது புத்திசாலித்தனம். எனவே இந்த அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் எங்கு தோற்கிறதோ அங்கு ஞானம் பிறக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.