ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 391

கேள்வி: 12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்களுக்கு இணையான ஆலயங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளதா?

எல்லா ஸ்தலங்களும் சிறப்புதானப்பா உயர்வுதானப்பா. மனித மனம்தான் அங்கு சென்றால் நன்மை இங்கு சென்றால் நன்மை என்று இயம்புகிறது. ஆனாலும் கூட தூர தூர இடங்களுக்குச் செல்லும் பொழுது மனிதனுக்குப் பல்வேறு விதமான உணர்வுகள் ஏற்படுகிறது. பல்வேறு அனுபவங்கள் ஏற்படுவதால் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அதே சமயம் காசி என்ற சொல்லுக்கு புருவ மத்தி என்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறது. காசியில் இறந்தால் முக்தி என்பது தவறான வாதம். காசி எனும் புருவ மத்தியில் மனதை நிலை நிறுத்தி இருந்தால் முக்தி என்று கொள்ள வேண்டும். காசியில் இருந்தால் முக்தி.

அடுத்ததாக ஜோதிர் லிங்கங்கள் என்பது அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு உண்டான பெருமையைக் கூறினாலும் அதே பெருமை ஒவ்வொரு சிவ ஆலயத்திற்கும் உண்டு. அந்த எண்ணத்தோடு அந்த சிவ ஆலயத்தை அணுகினால் ஜோதிர் லிங்கங்களை கண்டு தரிசித்த பலன் கட்டாயம் உண்டப்பா.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.