ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 358

சொல் அக விளக்கது சோதி உள்ளது. இதன் பொருள் என்ன?

அதிலேயேதான் அர்த்தம் வெளிப்படையாக தெரிகிறதே அப்பா. அகத்திலே ஜோதியை பார்க்க வேண்டும். அதற்கு சொல் எனப்படும் சிவாய நம அல்லது நம சிவாய அல்லது நமோ நாராயணாய எனப்படும் அந்த மந்திர சொல்லை அகத்திலே இருந்து சொல்ல சொல்ல சொல் அகமே ஜோதி அகமாக ஆகி ஜோதி விளக்காக எரியுமப்பா ஆசிகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.