ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 463

கேள்வி: பக்தி மார்க்கத்தின் வழியாக சென்றால் முக்தி. ஞான மார்க்கத்தின் வழியாக சென்றால் மறுபிறவி உண்டு என்பது பற்றி:

இறைவன் அருளால் இப்படியெல்லாம் யாங்கள் கூறவில்லையப்பா. எந்த வழிபாட்டில் எந்த வழிமுறையில் சென்றாலும் உள்ளம் பண்பட்டு பக்குவப்பட்டு உள்ளம் உறுதியோடு நோக்கம் சிதறாமல் இறைவனின் திருவடியை பிடித்துக்கொள்வதுதான் நோக்கம் பிற விஷயங்கள் எனக்கு முக்கியமல்ல. என் கடமைகளை செய்வேன். என்னால் முடிந்த நன்மைகளை பிறருக்கு செய்வேன். பிறர் செய்கின்ற தீமைகளையெல்லாம் எனது பாவக்கழிவாக எண்ணுவேனே தவிர அவர்கள் மீது நான் சினம் கொள்ள மாட்டேன் என்று எவனொருவன் உறுதியோடு இருக்கிறானோ அவன் எந்த வழியில் வந்தாலும் அவனுடைய முக்தி நிலை என்பது உறுதியாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.