ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 314

கேள்வி: எண் ஜோதிடம் நாம ஜோதிடம் – சேர்ந்து பார்க்க வேண்டுமா? தனித் தனியாக பார்க்க வேண்டுமா?

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் பொழுது மாற்று வாய்ப்பு இறைவனால் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. எனவே ஜாதகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. அந்த ஜாதகத்திலும் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவுகிறது. சரியாக கடிகையைக் (Time) குறிக்க முடியாமல் தவறான ஜாதகம். கடிகை (நேரம்) சரியாகக் குறிக்கப்பட்டால் சரியான குறிப்புள்ள பஞ்சாங்கம் கிடைப்பதில்லை. இரண்டும் கிடைத்தால் சரியான ஜோதிடன் கிடைப்பதில்லை. எல்லாம் கிடைத்தாலும் வேறு எங்காவது ஒரு பிழை நிகழ்ந்து விடுகிறது. அதைத் தாண்டி ரேகை சாஸ்திரம் இருக்கிறது. ரேகையை யாராலும் மாற்ற முடியாது. என்றாலும் கூட ரேகை சாஸ்திரத்தை முற்றாக கற்று வந்த மனிதர்கள் மிக மிக குறைவு. கற்றவர்கள் வாய் திறப்பதில்லை. அடுத்ததாக இன்னவன் கூறியது போல எண் ஜோதிடம் அல்லது இலக்க ஜோதிடம். இன்னொன்று நிமித்தங்கள் சகுனங்கள் என்று எத்தனையோ இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் சேர்த்து மன சிந்தனையிலே தடுமாற்றம் அடைவதை விட யாருக்கு எது வாய்ப்பாக இருக்கிறதோ அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். எண் போன்ற இலக்க ஜோதிடத்திலே மனிதன் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும். அவரவர்களுக்குத் தெரிந்த அஃதாெப்ப தினத்தையெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது இங்குள்ளவர்கள் தமிழ் மண்ணில் உள்ளவர்கள் தமிழ் தினத்தை கவனிக்காது விட்டு விடுகிறார்கள். அதனையும் கருத்தில் எடுத்துக் கொண்டு பார்ப்பதே சிறப்பாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.