ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 12

கேள்வி : நிம்மதி வேண்டும் வழிகாட்டுங்கள்

மதி படைத்த யாருக்காவது நிம்மதி இருக்கிறதா? மதி எனும் பொழுதே அங்கே விதி வந்து விடுகிறது.

விதி மதியை ஆட்சி செய்யும் பொழுது நிம்மதி இருக்காது. மதி விதியை ஆட்சி செய்தால் நிம்மதி வரும். மதி விதியை ஆட்சி செய்யட்டும். என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை அறிந்து செய். எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு மனதை கொண்டு போவதின் அடிப்படைதான் பூஜை பிராத்தனை மந்திரம் ஜபம். எண்ணங்கள் தான் ஒரு மனிதனுக்கு பாரமாகவும் சுமையாகவும் சோதனையாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கிறது. எனவே மனதை வெறுமையாக்கு. வாயை மெளனமாக்கு. மனமும் மெளனமாக இருக்க வேண்டும். வாயும் மெளனமாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பூரண அமைதி நிலவும். பூரண சாந்தி நிலவும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.