ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 181

சொல்லில் உள்ள சொல் தன்மை புரியும் வண்ணம் அகத்திய மாமுனிவர் பொதுவாக்கு:

சொல்லின் அச்சொல்லின் தன்மை புரிபடா போயின் சொன்ன சொல்லில் சொல்லின் வாக்கு வீண் போல் தோன்றினாலும் சொல்லில் உள்ள சொல்லின் தன்மை சொன்ன தன்மையும் எவனுக்கு சொல்லப்பட்டதோ அவன் மனதின் தன்மைக்கு ஏற்ப சொல்வது புரிந்து விட்டால் சொல்லில் உள்ள சொல்லின் தன்மை புரிந்ததால் சொல் சொன்னதின் பங்கு பூரணமாகும்.

சொல்லில் சொல்லின் தன்மை சொன்ன தன்மை சொல்லில் முழுவதும் புரிபடாமல் போகுங்கால் சொன்னதின் பயன்பாடு சொல்லில் சொன்ன சொல்லில் வெளிவராது போகுமப்பா.

சொல்லில் உள்ள சொல்லின் தன்மை சொன்ன பின் அச்சொல்லை ஆய்ந்து ஆய்ந்து சொல்லின் அச்சொல்லை சொல்லாகக் கொண்டு சொன்னதின் சொல்தன்மை புரிபட சொன்ன சொல்லின் அர்த்தமும் சொல்லில் உள்ள சொல்லின் அர்த்தமும் புரிபட சொன்ன சொல்லில் உள்ள தன்மை சொல்லின் தன்மை இரண்டு நோக்கமும் நிறைவேறும் ஆசிகள்.

சொல் என்ற தமிழ் வார்த்தை வைத்து அகத்தியர் தமிழில் விளையாடி இருக்கிறார். இதன் விளக்கம் பலருக்கு புரியாது என்கின்ற காரணத்தால் இதன் விளக்கத்தை கீழே கொடுத்திருக்கிறோம்.

ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 181

சொல்லில் உள்ள சொல் தன்மை புரியும் வண்ணம் அகத்திய மாமுனிவர் பொதுவாக்கு:

வாக்கு கொடுக்கும் போது அந்த வாக்கில் வழங்கப்படும் சில வார்த்தைகளின் உண்மை விளக்கம் புரியாமல் போய் விட்டால் கொடுத்த வாக்கில் இருக்கும் வார்த்தைகளில் சில வார்த்தைகள் மொத்த வாக்கில் தேவையில்லாமல் சேர்க்கப்பட்டது போல் தோன்றினாலும் கொடுத்த மொத்த வாக்கில் அந்த சில வார்த்தைகளின் உண்மை விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்ட விதங்களும் எவனுக்கு சொல்லப்பட்டதோ அவன் மனதின் புரிதல் தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரியே கொடுக்கப்பட்டது அப்படியே அது புரிந்து விட்டால் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கில் அனைத்து வார்த்தைகளின் உண்மை விளக்கம் புரிந்து விட்டால் வாக்கு கொடுத்ததின் அருளானது முழுமை அடையும்.

கொடுத்த வாக்கில் உள்ள வார்த்தைகளின் உண்மை விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்ட விதமும் வாக்கில் முழுவதும் புரியாமல் போய் விடும் காலத்தில் வாக்கு கொடுத்ததின் அருளானது வாக்கில் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் தெளிவாக பயன் கிடைக்காமல் போகுமப்பா.

கொடுக்கப்பட்ட வாக்கில் உள்ள வார்த்தைகளின் உண்மை விளக்கத்தை வாக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிறகோ அல்லது அங்கிருந்து வீட்டிற்குச் சென்ற பிறகோ கொடுக்கப்பட்ட வாக்கில் உள்ள அனைத்து வார்த்தைகளையும் தினமும் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்து தன்னால் முடிந்த அளவு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் கொடுத்த வாக்கில் உள்ள சில புரியாத வார்த்தைகளையே தமக்கு மிகவும் முக்கியமாகக் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் என்று எண்ணிக் கொண்டு வாக்கு கொடுக்கப்பட்டதின் வார்த்தை விளக்கங்களும் கொடுக்கப் பட்ட விதங்களும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளும் படி கொடுத்த வாக்கில் உள்ள அனைத்து வார்த்தைகளின் உண்மையான விளக்கங்களும் வாக்கில் சில புரியாத வார்த்தைகளின் உண்மையான விளக்கங்களும் தாமாகவே புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் அப்போது கொடுக்கப்பட்ட வாக்கில் முழு விளக்கங்களும் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கின் விதங்களும் ஆகிய இரண்டையும் அருளிய காரணங்களும் நிறைவு பெறும் ஆசிகள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.