ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 482

கேள்வி: பல ஆதிசங்கரர்கள் பல ஔவையார்கள் இருந்தார்களா ?

இறைவனின் கருணையால் உண்மையான முதன்மையான பெயரில் இருப்பது ஒருவர்தான் என்றாலும் அவர்கள் மீது பற்றுகொண்டு இப்பொழுது போல பெயரை சூட்டிக்கொள்வது அந்தக் காலத்திலும் உண்டு. எனவே அப்படி இருந்தது உண்மை. அப்படியிருந்து சிலவற்றை எழுதியிருப்பதும் உண்மை. ஆனால் யாங்கள் எப்பொழுதும் சுட்டிக் காட்டுவதும் கூறுவதும் முதன்மையான நாமம் கொண்டவர்களை குறித்துதான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.