ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 343

அகத்திய மாமுனிவரின் பொது வாக்கு:

பரம்பொருளின் திருவடிக்கு சரணம் சரணம். பாரண்டப் பெருவெளிக்கு சரணம் சரணம். பக்கத் துணையாய் இருக்கின்ற அப்பொருளுக்கு சரணம் சரணம். பார் (உலகம்) முழுதும் ஆட்சி செய்யும் சக்திக்கு சரணம் சரணம். பகலென்ன? இரவென்ன? இதுதாண்டி நிற்கின்ற பொருளுக்கு சரணம் சரணம். பாவத்தோடு புண்ணியத்தை கலந்து நுகரும் ஆத்மாவிற்கு என்றென்றும் தோன்றாத் துணை நிற்கும் அச்சக்திக்கு சரணம் சரணம் சரணம் சரணம் சரணம். இறைவனின் கருணையைக் கொண்டு இயம்புகின்றோம் இத்தருணம். இயம்புங்கால் இதுபோல் குழுமியுள்ள சேய்களுக்கு இறையருளால் நல்லாசி இத்தருணம் இயம்புகிறோம். இறைவனின் கடாட்சத்தால் இச்சேய்கள் யாவும் நலம் பெற வளம் பெற வாழ்த்துகிறோம். இயம்புங்கால் நலமில்லா வினைகள் யாவும் பிறவிகள் தோறும் சேர்த்ததாலே நலமில்லா வாழ்வு இப்பிறவியில் அடைந்த சேய்களுக்கு இனி காலம் நலம் நடக்க இறையருளால் வாழ்த்துகிறோம். இயம்புங்கால் தர்மத்தை மறவாமல் சத்தியத்தை விடாமல் சரணாகதி பக்தியைத் தொடர சேய்கள் அனைவருக்கும் நலம் நடக்கும் என இறைவனருளால் வாழ்த்துகிறோம். இறைவனின் பெரும் கருணையைப் பெற இதுபோல் ஒரு மனிதன் எப்படி நடந்து கொண்டால் இறைவனுக்கு இட்டமாய் (இஷ்டமாய்) இருக்குமோ அதுபோல் இச்சேய்கள் நடக்க நடக்க முயல விதி தாண்டி அதுபோல் இறைவழி வர இதுபோல் உணர்வுகளை வென்று அறிவுமயமாய் இறை நோக்கி செல்ல இறையருளால் இத்தருணம் வாழ்த்துகிறோம் ஆசிகள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.