ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 434

அகத்திய மாமுனிவர் அருளிய பொது வாக்கு:

தீபம் ஏற்ற ஏற்ற பாவம் குறையும் என்பது ஒரு உண்மையாகும். எனவே இருள் என்பது துன்பமும் பாவமும் ஆகும். ஒளி என்பது அதற்கு எதிராக இருந்து பாவத்தை துன்பத்தை நீக்குவதாகும். இருள் அகற்றி மாந்தனின் மனதிலே உள்ள இருள் அகற்றி சுற்று புறத்தில் உள்ள இருளையும் அகற்றி பாவம் என்னும் இருளையும் அகற்றி சோதனை கஷ்டங்கள் வேதனை என்ற இருளையும் அகற்றி ஒளி வளரட்டும் ஒளி பரவட்டும் என்பதின் ஆத்மார்த்தமான தத்துவமே தீபமாகும். இருந்தாலும் கூட உயர் தரமான நெய்யினை கொண்டு நல்விதமாக தீபத்தை ஏற்றும் பொழுது அந்த நெய் ஏற்றுகின்ற இடத்தையும் ஏற்றுகின்ற மனதையும் சுத்த படுத்துகின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு வெறும் எந்திரம் போல் தீபத்தை ஏற்றாமல் ஆத்மார்த்தமான பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே தீபத்தை ஏற்ற ஏற்ற ஏற்ற எற்றுபவனுக்கு ஏற்ற படும் இடத்தில் அதிலே சுற்றி இருந்து பங்கு பெரும் மனிதனுக்கு பாவ வினைகள் படி படியாக குறைந்து நல் வினைகள் கூடி அவன் எதிர்பார்க்ககூடிய நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் இறைவன் அருளால் நடக்கும் என்பது தீபத்தின் விளக்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.