ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 461

கேள்வி: மாதா ஆயுர்தேவி பற்றி சிறப்பான ஆயுர்வேத ஸ்தலம் பற்றி:

இறைவனின் கருணையாலே எம் நாமத்தில் வருகின்ற அந்த லிகிதத்திலே (எழுதப்பட்டது) பல கூறப்பட்டிருக்கிறதே? அதைப் பின்பற்றினால் போதுமப்பா.

*

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.