ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 459

கேள்வி: பரம்பொருள் சிவபெருமான் லிங்க வடிவமாக இருப்பதன் பொருள் என்ன ?

இறைவனின் கருணையைக்கொண்டு கூறுவது யாதென்றால் லிங்க வடிவிலும் இறைவன் இருக்கிறார் என்று மனிதர்களுக்கு ஒரு பகுதியினர் போதித்திருக்கிறார்கள். அம்பாளைப் பார்த்தாலும் அதுவும் இறைவனின் ஒரு வடிவம்தான். வேறு எந்த வடிவத்தைப் பார்த்தாலும் அதுவும் இறைவனின் வடிவம்தான். இருந்தாலும் கூட லிங்க வடிவத்திற்கு யாங்கள் முன்னரே விளக்கம் கூறியிருக்கிறோம். விளக்கம் அறிந்தவரிடம் இன்னவன் அறிந்து கொள்ளலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.