பேலூர் ஹளேபிடு கோவில்

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேலூர் ஹளேபிடு கோவில் பளபளக்கும் சோப்ஸ்டோனில் செதுக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.