அனுமன்

கர்நாடகா ஹம்பி துங்கபத்திரா நதிக்கரையில் காணப்பட்ட அனுமானின் அழகிய மூர்த்தி. ராமாயண காலத்தில் ஹம்பி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்கள் கிஷ்கிந்தா என்று அழைக்கப்பட்டன. இங்கே தான் ராமர் அனுமான் மற்றும் பிற வானராங்களை சந்தித்து தனது படையை உருவாக்கினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.